Бюджет, бюджет и пак бюджет | Процедурата в 1 инфографика

Бюджетна процедура

Компоненти, институции и стъпки на бюджета

Нашият екип вече ви разказа що е то бюджет, какво е макрорамка и защо това е най-важният закон в държавата. Като продължение на изграждането на пирамидата на познанието за бюджета идва и тази статия. В дозата инфографики за тази седмица можете да намерите • компонентите на републиканския и държавния бюджет • институции с важна роля за бюджета • как се съставя • програмно бюджетиране • пътят на проектобюджета.

Процедура и пътят на бюджета
Процедура и пътят на бюджета

 

И главните роли се присъждат на…

След като вече ви разказахме за значението на „сърцето“ на държавата ни, а именно бюджета, сега е ред да разясним какви са ролите и логиката на бюджетната процедура.

Народно събрание

Първата главна роля се присъжда на Народното събрание. Тази емблематична и понякога скандална институция участва в бюджетирането като висш законодателен орган. Хората в сградата с надпис “Съединението прави силата” притежават властта да определят и да разрешат всички разходи, приходи и заеми на държавата. Нека разгледаме основните задачи в работата на Народното събрание посредством няколко стъпки.

Стъпка 1: Народното събрание, заедно с президента, Министерство на финансите, Конституционния съд, министерствата и другите ведомства, областните администрации и другите бюджетни организации предоставят на министъра на финансите проектите на бюджетите си. Също така и доклад, уточняващ размера на отделните приходи и разходи. Проектът за държавен бюджет задължително се представя с консолидирани разчети, които включват допълнителна информация за финансовото състояние на общините и за извънбюджетните средства.

Стъпка 2: Чрез Министерски съвет проектът за бюджет стига до Върховния съвет. Той, от своя страна, го внася отново в Народното събрание. Тук идва обобщителната роля на парламентарната комисия, отговаряща за бюджета и финансите. Тя дава обща картина от становищата на всички постоянни комисии към Народното събрание. Освен това комисията по бюджета обобщава и предложенията на народните представители и се произнася по тях. Важно е да се отбележи, че комисията се стреми да запази баланс между предложенията по приходната и разходната част на бюджетния проект.

Стъпка 3: Какво следва? Комисията по бюджет и финанси, заедно с Министъра на финансите, изготвят доклади, които представят пред Народното събрание. То изслушва двата доклада и след това започва обсъждане по законопроекта в пленарна зала.

Стъпка 4: Стъпвайки веднъж в пленарна зала, така наречената сметка на приходите и разходите на държавата, е “застрашена” от ожесточени спорове по дадени пера и от промени. Напълно възможно е да бъде оспорен бюджетът на всяко едно министерство, ведомство или агенция. С приключването на тези обсъждания идва и времето, когато бюджетът трябва да бъде гласуван и да се превърне в закон.

Закон, който определя как ще функционира държавата през следващата година. Финансовата стабилност на една държава е ключова и за политическата такава.

А ако бъде неправилно направена тази сметка ?

Народното събрание също минава през процедура за определяне на личната му сметка. Председателят на Народното събрание предлага на министъра на финансите за становище тригодишна прогноза за бюджета на Народното събрание. Проект за бюджет, който трябва да включва и разходи по различни програми за съответната година.

Министерски съвет

Министерски съвет е следващото главно действащо лице при вземането на решения относно основните бюджетни параметри като приходи, разходи, бюджетно салдо- дефицит и неговото финансиране. Министерски съвет играе роля, достойна за Оскар, в бюджетната ни процедура.
А ето и етапите, в които участва…

При съставяне на бюджета Министерски съвет разглежда проекта на държавния бюджет и внася промени в него. В случай, че са нужни такива. Следващият “кадър” е как Министерски съвет внася проекта на бъдещия държавен бюджет в Народното събрание. Съобразявайки се със срок не по–късно от два месеца преди началото на бюджетната година.

При изпълнение на бюджета нашият (борещ се за Оскар) герой организира изпълнението му чрез Министерство на финансите. Министерски съвет приема постановлението за изпълнението на държавния бюджет максимум до един месец след обнародването на Закона за държавния бюджет. Възможно е внасяне на предложение за изменение на държавния бюджет в Народното събрание ако са настъпили аномалии в приходната и разходната част по време на бюджетната година. Това може да доведе до увеличение на бюджетния дефицит. При изпълнението на бюджета Министерски съвет утвърждава състава на бюджетните сметки и фондове на съответния бюджетен разпоредител.

Ролята на Министерски съвет при отчитане на бюджета е не по-малко заслужаваща светлината на прожекторите. Той разглежда годишния отчет за изпълнение на държавния бюджет и го внася в Народното събрание за одобрение.

Любопитен факт: Министерски съвет няма право да извършва промени в проектобюджетите на съдебната власт и Сметната палата и ги внася в Народното събрание във вида, в който са му представени.

Министерство на финансите

Без участието на Министерство на финансите бюджетът ще е като филм без режисьор. Затова следващият важен участник във филма ни, на когото ще обърнем внимание е финансовото министерство. При него работата по бюджета минава по следния начин…

Министерство на финансите съставя бюджетна прогноза в съответствие с извършени от него и от други институции икономически анализи. Прогнозата е съобразена с БВП, цените, доходите, кредитната и валутната политика и основните финансови резултати от дейността на държавния, общинския и частния сектор.

Въз основа на тази бюджетната прогноза министърът на финансите изготвя и изпраща бюджетни насоки до държавните органи за съставяне на проект на годишните им бюджети. Президентът, Министерски съвет, Конституционният съд, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации представят на министъра на финансите, в определения от него срок, проектите на бюджетите си, съпроводени с доклад и разчети, уточняващи размера на отделните приходи и разходи.

Министерството на финансите анализира представените проекти. Проверява законосъобразността на предвидените приходи и разходи и тяхната обоснованост. Провежда диалог с държавните органи и бюджетните организации.

Едновременно с това, Министерство на финансите, независимо от държавните органи, съставя проект на Държавния бюджет. Министърът на финансите изготвя окончателния проект на държавния бюджет и го внася в Министерски съвет заедно с мотивиран доклад. И после как да не наречеш Министерство на финансите режисьор, а може би и сценарист !? 😉

Отраслови функционални министерства и централни ведомства

Следващите важни персони, но не persona non grata в съставянето на бюджета са именно те- отрасловите функционални министерства и ведомства. Тяхната отговорност се свежда до планирането, отчета и контрола на собствените им бюджети. Бюджети, които най-общо се състоят от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Сметна палата

Сметната палата е независим от правителството контролен орган. Извършва одит, съгласно одиторските стандарти, осъществява контрол върху изпълнението на държавния бюджет, заверява отчетите за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и отчетите за извънбюджетните сметки и фондове. Докладва в Народното събрание отчета за изпълнението на държавния бюджет. Обект на проверка от Сметната палата в тази връзка са всички организации, които се издържат от бюджета или получават средства от него.

Или с други думи това е онзи леко скучен персонаж във филма, например госпожата по математика, която следи дали са написани домашните. Без нея, обаче, не може да се получи вярна сметката накрая.

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверки за правилното прилагане на системите за финансово управление. Контролът, прилаган от организацията включва финансовата дейност на разпоредителите с бюджетни кредити по републиканския бюджет, органите администриращи приходи по републиканския бюджет, разпоредителите с извънбюджетни сметки и фондове, разпоредителите по общински бюджети и фондове, ДОО, Фонд “ПКБ” и НЗОК.

БНБ

Разбира се, във филма за държавния бюджет няма как да не участва и нейно величество БНБ. Тя осъществява организацията по касовото изпълнение на държавния бюджет с помощта на търговските банки, администратори по бюджета, финансира временните касови разриви по ред, определен в Закона за БНБ.

Национален осигурителен институт (НОИ)

НОИ и НЗОК са участници в държавния бюджет с по–различен статут. Двете институции изготвят приходната част на бюджетите си съгласно Националната агенция за приходите .

Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет проект на закон за бюджета на НЗОК в сроковете, предвидени за представяне на проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година. Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

Именно поради тази причина той е отделна част от консолидирания бюджет от държавния.

А какво е консолидиран бюджет?

Консолидираният бюджет и консолидираната бюджетна прогноза са главният инструмент, който дава възможност за постигане на единство и съгласуваност на бюджети, които се включват в него. Това са Бюджети на държавните органи, Бюджет на съдебната власт, Централен бюджет, Държавен бюджет, Републикански бюджет, Бюджет на ДОО, Бюджет на НЗОК и Бюджети на общините. Те се внасят от Министерския съвет в Народното събрание, обсъждат се и се приемат едновременно.

Кръговрата на държавния бюджет

При кръговрата в природата е много важно да не се прекъсва, тоест да няма липса или грешка в някой от елементите, които го изграждат. Все пак без кокошка не може да има яйце и без яйце не може да има кокошка. Така без всички етапи на републиканския бюджет не може да има бюджет.

А кръговрата на бюджета обхваща целия период от подготовката и решението на Министерски съвет за начало на бюджетната процедура до гласуването на бюджета от Народното събрание и публикуването му в Държавен вестник. Той включва множество анализи, прогнози, обсъждания и процеси на съгласуване на различните части на проекта.

Ролята на главните играчи

Разгледахме какви са задълженията на най–главните участници в превръщането на бюджета в закон. Различните актьори, които участват в бюджета играят важна роля в съставянето и изпълнението на бюджета. Те се превръщат в неговите очи, когато трябва да бъде контролирана работата по съставянето и спазването на отделните бюджети на институциите. Разбира се, главните актьори в бюджета са и ръцете му, защото те дават пари и взимат пари в името на общото благо.

Като финални надписи на нашия филм, наречен “Бюджет”, бих написала следното….
В живота – политически, икономически или злободневен, не са важни само ” главните герои”, но и тези, на които влияят действията им.
Актьорите не трябва да бъдат просто гледани по телевизията, а и да бъдат следени от будния зрител дали си изпълняват правилно ролите!

Очаквайте скоро и на малкия екран!

 

Автор: Станислава Симеонова,
Елица Хаджиева
Дизайн: Цветелина Калчева

Join the Conversation