Държавата и децата – какво прави България за своето бъдеще

Бележник 2016 на Национална мрежа на децата с данни за средния успех на държавата в грижата за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на 141 граждански организации от цялата страна, работещи за и с деца и семейства. Организацията, чиито основни принципи са насърчаването, защитата и спазването на правата на детето, е един от важните партньори на SmartiGraphs.

През април за пета поредна година НМД представи своя „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. В доклада експерти, на базата на проучвания, оценяват работата и ангажиментите на държавните институции и политиците по отношение на децата в няколко области и подобласти, като се търсят тенденции в сравняване между оценките от всички години.

Области на доклада

  • Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето | Оценка: 2.91

✓ Права на детето
✓ Недискриминация и детска бедност
✓ Участие на децатаinfographic belejnik 2016 mreja za decata

  • Семейна среда и алтернативни грижи | Оценка: 3.00

✓ Деинституционализация
✓ Работа със семействата и родителите
✓ Приемна грижа
✓ Осиновяване

  • Здравеопазване | Оценка: 3.58

✓ Майчино и детско здраве
✓ Деца с увреждания
✓ Психично здраве
✓ Детска смъртност

  • Образование | Оценка: 3.54

✓ Образование и грижи в ранна детска възраст
✓ Училищно образование
✓ Приобщаващо образование
✓ Здравно образование

  • Приятелско към детето правосъдие | Оценка: 3.54

✓ Деца в конфликт със закона
✓ Деца, жертви на насилие
✓ Изслушване на деца

Средната оценка е 3.28 – най-високата през годините досега.

Първата област, Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето, е оценена най-ниско. Експертите изтъкват няколко неща като основни пропуски от страна на държавата в ангажираността ѝ спрямо децата в тази сфера. Все още не е създадено специално звено към Комисия за защита от дискриминацията, което да се занимава изключително с дискриминация срещу деца. Подобластта недискриминация е оценена със слаб 2.00. Срещат се практики на дискриминиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение достъпа им до здравеопазване, качествено образование и т.н. В България продължава да няма специализиран Омбудсман по правата на детето, което я превръща в една от трите страни в Европейския съюз, в които липсва такава длъжност. Що се отнася до деинституционализацията – затваряне на откъснатите от населените места специализирани институции, за да могат децата да растат в благоприятна социална среда – все още се наблюдава висока толерантност по отношение на изоставянето и принудителното извеждане на деца от семействата им.

Относно областта Семейство в доклада се посочва, че продължава да липсва цялостен подход на държавата за подкрепа на детето и семейството. Закрилата на детето и социалната работа по закрила на детето все още се разглеждат само като социално подпомагане. Липсват добра координация и сътрудничество между органите в тази сфера, твърдят експертите. Различните стратегии и актове, регламентиращи подкрепата към семействата и децата, не са интегрирани и това съответно влияе на ефективността им.

В областта Образование докладът посочва като успех приемането на Закон за предучилищното и училищното образование. Законът обаче дава обща рамка, без да се забелязва ясен план за действие със срокове и отговорници за прилагането на промените. От изключителна важност остава темата за преждевременното отпадане, като в доклада се твърди, че МОН не атакуват корена на проблема със своите инициативи, не се оценява ефективността, а просто се отчитат количествени данни. Като успех се отбелязва темата за приобщаващото образование, доколкото последното присъства в новия закон. Разширява се обхватът на децата, които може да получат допълнителна подкрепа – вече освен децата със специални образователни потребности и с хронични заболявания, подкрепа ще получават и децата в риск и тези с изявени дарби.

infographic-uchenici-otpadane

В областта на Здравеопазването рискови групи остават децата от семейства в неравностойно положение, от етнически или маргинализирани групи и тези, живеещи в труднодостъпни райони на страната. Има още какво да се желае за достигането до най-рисковите групи бременни жени – от етнически или уязвими общности, бременните жени, злоупотребяващи с психоактивни вещества или имащи форма на психично разстройство. Здравните медиатори са лицата, които вършат част от тази работа – това са хора, познаващи езика, бита и традициите на съответната общност. Броят на здравните медиатори е увеличен на 170 за 2015 г., но това е все още недостатъчно. Създаването на 28 здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве е една от дейностите за получаване на широк достъп, като обаче тепърва предстои те да заработят ефективно и да предлагат адекватни услуги. По отношение на децата с увреждания, разкрити са 47 центъра за ранна интервенция на уврежданията – ранната интервенция е насочена към деца от 0 до 3 г., родени недоносени, с увреждане, в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда. Липсва информационна система на децата с увреждания, която да дава възможност да се планира лечението и нужните социални мерки в дългосрочен план. В сферата на психичното здраве се наблюдава осезаемо нисък брой детски психиатри. За 2015 г. специалистите по детска психиатрия са едва 15. По проблема с тормоза в училище, алгоритъм за прилагане на Механизма за превенция на тормоза и насилието в училище е разработен от МОН, в сътрудничество с неправителствени организации, сред които и Националната мрежа за децата. Що се отнася до детската смъртност, за 2014 г. най-висока е в областите Сливен, Хасково, Силистра и Шумен.

belejnik 2016 mreja za decata coverПо отношение на областта Правосъдие, експертите отбелязват, че от страна на Министерството на правосъдието се наблюдават положени усилия за реформа в системата на детско правосъдие и възможност за участие в процеса от страна на други заинтересовани страни, но в същото време липсва координация между действията на различните институции в сферата. Налице са законодателни предложения по отношение на създаване на специални помещения за престой, изслушване, разпит на деца, както и на деца с увреждания, в производствата, които ги касаят, но тези предложения не са приети все още. Подготовката за създаването на специализирани детски състави, които да работят по специален начин с деца, продължава. Въведени са подходящи нормативни документи, що се отнася до усилията за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба. От друга страна обаче, според Координационния механизъм за териториално взаимодействие полицията трябва да сигнализира органа по закрила на деца, жертви на престъпления, а това невинаги се случва.

Да дадат оценка, са потърсени и много деца и младежи, посредством фокус-групи.

Средният успех на правителството според младите е 3.06.

Най-високо оценената област е „Детско правосъдие“ с 3.54, а най-ниско – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – 2.82. Мнозинството от децата и младежите, участвали във фокус-групите, смятат, че възрастните не търсят често техния глас, но това не им пречи да отстояват позициите си.

Вижда се колко ниски и незадоволителни са оценките, дадени на държавата от експертите и младежите. На събитието, на което Мрежата представи своя Бележник, дори бе отбелязано от жена в публиката, че оценяването е твърде високо спрямо реалната обстановка. Инвестицията в децата (не просто финансова) е инвестиция в бъдещето на страната ни, ето защо не е достатъчно просто да се говори, да се пишат един куп стратегии и нормативни актове, а да се търси координация между различните звена и да се действа дългосрочно и отговорно.

Със сигурност е ясно колко важни са реалните политики, насочени към децата; резултатите, постигани по тях. Ясно е колко важно е благоденствието на всички деца в България. Ясна е и нуждата от непрекъснат мониторинг и оценяване на държавата в ангажиментите, които (не) поема, затова благодарим на Национална мрежа за децата за желанието и труда им за подкрепа на Бъдещето на България. А ние ще продължаваме да подкрепяме Национална мрежа за децата!

Можете да изтеглите Популярен Бележник 2016 тук, като и Експертния Бележник 2016 на този линк.

П.С. Виж повече за автора на тази публикация тук.

Join the Conversation