Държавата и децата – какво прави България за своето бъдеще

Бележник 2016 на Национална мрежа на децата с данни за средния успех на държавата в грижата за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на 141 граждански организации от цялата страна, работещи за и с деца и семейства. Организацията, чиито основни принципи са насърчаването, защитата и спазването на правата на детето, е един от важните партньори на SmartiGraphs.

През април за пета поредна година НМД представи своя „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. В доклада експерти, на базата на проучвания, оценяват работата и ангажиментите на държавните институции и политиците по отношение на децата в няколко области и подобласти, като се търсят тенденции в сравняване между оценките от всички години.

Области на доклада

  • Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето | Оценка: 2.91

✓ Права на детето
✓ Недискриминация и детска бедност
✓ Участие на децатаinfographic belejnik 2016 mreja za decata

  • Семейна среда и алтернативни грижи | Оценка: 3.00

✓ Деинституционализация
✓ Работа със семействата и родителите
✓ Приемна грижа
✓ Осиновяване

  • Здравеопазване | Оценка: 3.58

✓ Майчино и детско здраве
✓ Деца с увреждания
✓ Психично здраве
✓ Детска смъртност

  • Образование | Оценка: 3.54

✓ Образование и грижи в ранна детска възраст
✓ Училищно образование
✓ Приобщаващо образование
✓ Здравно образование

  • Приятелско към детето правосъдие | Оценка: 3.54

✓ Деца в конфликт със закона
✓ Деца, жертви на насилие
✓ Изслушване на деца

Средната оценка е 3.28 – най-високата през годините досега.

Първата област, Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето, е оценена най-ниско. Експертите изтъкват няколко неща като основни пропуски от страна на държавата в ангажираността ѝ спрямо децата в тази сфера. Все още не е създадено специално звено към Комисия за защита от дискриминацията, което да се занимава изключително с дискриминация срещу деца. Подобластта недискриминация е оценена със слаб 2.00. Срещат се практики на дискриминиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение достъпа им до здравеопазване, качествено образование и т.н. В България продължава да няма специализиран Омбудсман по правата на детето, което я превръща в една от трите страни в Европейския съюз, в които липсва такава длъжност. Що се отнася до деинституционализацията – затваряне на откъснатите от населените места специализирани институции, за да могат децата да растат в благоприятна социална среда – все още се наблюдава висока толерантност по отношение на изоставянето и принудителното извеждане на деца от семействата им.

Относно областта Семейство в доклада се посочва, че продължава да липсва цялостен подход на държавата за подкрепа на детето и семейството. Закрилата на детето и социалната работа по закрила на детето все още се разглеждат само като социално подпомагане. Липсват добра координация и сътрудничество между органите в тази сфера, твърдят експертите. Различните стратегии и актове, регламентиращи подкрепата към семействата и децата, не са интегрирани и това съответно влияе на ефективността им.

В областта Образование докладът посочва като успех приемането на Закон за предучилищното и училищното образование. Законът обаче дава обща рамка, без да се забелязва ясен план за действие със срокове и отговорници за прилагането на промените. От изключителна важност остава темата за преждевременното отпадане, като в доклада се твърди, че МОН не атакуват корена на про